In dialoog, willen we echt?

In dit artikel delen wij onze ervaringen over een groot dialoog-proces waarbij wij betrokken waren. 

Om het hoofd te bieden aan de achteruitgang van de leefbaarheid, klimaatverandering, bereikbaarheidsproblemen en een toenemende ruimtevraag is onder leiding van Minister Cramer, met de wethouders Norder (Den Haag) en Van Poelgeest (Amsterdam) en de gedeputeerden Koops (Zuid-Holland) en Hooijmaijers (Noord-Holland), de structuurvisie Randstad 2040 opgesteld. Hierin zijn algemene sociale en economische opgaven in beeld gebracht en zijn ruimtelijke beleidskeuzen gemaakt en de bijbehorende acties benoemd. De structuurvisie is leidend voor de toekomstige overheidsinvesteringen in de ruimtelijke inrichting van de Randstad. Bij de totstandkoming van deze visie heeft het ministerie van VROM in coproductie met De Publieke Zaak2 een zeer brede dialoog met in totaal circa 15.000 burgers gevoerd. 

In dialoog gaan moet je gewoon doen. 

Hoe leer je als overheid en samenleving een dialoog te voeren over complexe beslissingen in Nederland? Theoretische kaders en uitgangspunten helpen, maar bieden geen garantie zoals blijkt uit onderstaande casus. Gewoon door het te doen en elkaar ruimte en vertrouwen te geven! 

Het voeren van een dialoog is niet eenvoudig, het vraagt een totaal andere manier van werken van de ambtenarij, het vraagt lef en doorzettingsvermogen van politici, maar ook heldere keuzes en daadkracht. En het vraagt goede voorbereiding en minder vrijblijvendheid van de burgers. Niet eenvoudig, wel noodzakelijk.

Wat is een dialoog?

Als we over een dialoog tussen overheid en samenleving praten, dan gaat het over een zeer directe en rechtstreekse vorm van contact tussen de overheid en burgers (of andere partijen in de samenleving), bij voorkeur gedurende langere tijd. Dit is per definitie een ingewikkelde vorm van dialoog.

De samenleving bestaat immers uit heel veel verschillende actoren (burgers, bedrijven, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, etc.), die op inhoudelijke onderwerpen al voortdurend met elkaar in dialoog zijn. 

Download PDF